The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sara Brogaard

Sara Brogaard

Senior Lecturer

Sara Brogaard

Samverkan för en hållbar markanvändning – vilka utmaningar behöver lösas? : En systematisk framtidsspaning inom ramen för samverkansinitiativet LU Land

Author

 • Maria von Post
 • Juliana Dänhardt
 • Henrik G. Smith
 • Cecilia Akselsson
 • Johanna Alkan Olsson
 • Emily Boyd
 • Sara Brogaard
 • Pål Börjesson
 • Yann Clough
 • Johan Ekroos
 • Fredrik Wilhelmsson

Summary, in Swedish

Ett ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbart nyttjande av jordens resurser är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och inte minst för vår förmåga att tackla och anpassa oss till aktuella och framtida utmaningar, såsom klimatförändringar eller pandemier. En av de stora frågorna kopplat till detta är markanvändningen: Hur vi ska använda våra begränsade markresurser, så att vi
långsiktigt kan trygga vårt behov av t.ex. livsmedel, energi och infrastruktur, samtidigt som ekosystemens livsnödvändiga funktioner upprätthålls? Samverkansinitiativet LU Land – Markanvändning för hållbar framtid vid Lunds universitet, är en plattform för samverkan över sektors- och ämnesområden gällande markanvändningsfrågor, med målet att lyfta viktiga utmaningar och målkonflikter, och tillsammans med relevanta aktörer från både forskning och samhälle hitta möjliga lösningar. LU Land har som ett första led i arbetet genomfört en framtidsspaning, en så kallad horizon scan, där vi i samverkan med samhällsaktörer och forskare identifierat och prioriterat viktiga nationella och regionala utmaningar att lösa för att få till stånd en hållbar markanvändning.
Processen att identifiera och prioritera utmaningar genomfördes i ett flertal steg, som syftade till att systematiskt, demokratiskt och transparant identifiera vilka utmaningar som var viktigast. Flera av stegen genomfördes elektroniskt, men inkluderade även en fysisk workshop där deltagande sakkunniga fick möjlighet att revidera och prioritera utmaningar under gemensamma diskussioner. Utmaningarna som identifierades inkluderade bland annat olika aspekter kopplat till styrmedel och policy, jordbruk, skogsbruk, samhällsplanering och naturvård. 15 utmaningar lyftes fram som särskilt viktiga att lösa för en framtida hållbar markanvändning. LU Land kommer att förvalta engagemanget och resultaten från horizon scanningen genom att initiera nya, tvär- och transdisciplinära forskningsprojekt, sammanställa och sprida kunskap och skapa diskussionsmöjligheter kring de utmaningar som prioriterades i processen. Det är vår förhoppning att den här horizon scanningen också kommer att användas av andra aktörer med intresse att på olika sätt bidra till att lösa de identifierade utmaningarna. Målsättningen med detta arbete har varit att skapa en grund för bättre samverkan kring de identifierade utmaningarna, med möjlighet att inspirera och initiera både nya praktiska projekt och ny behovsinriktad forskning.

Department/s

 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • Environmental and Energy Systems Studies
 • AgriFood Economics Centre, Lund University School of Economics and Management

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

CEC, Lunds universitet

Topic

 • Environmental Sciences

Status

Published

Project

 • LU Land

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science