Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Samverkan för hållbar klimatanpassning

INFORMATION OCH VERKTYG FÖR KOMMUNER OCH MEDBORGARE
Kommuner och deras medborgare möter nya utmaningar till följd av ett förändrat klimat. Översvämningar, värmeböljor och stormar förväntas öka i antal och styrka, medan havshöjning och erosion hotar att förändra lokala samhällen och landskap, ibland radikalt. 

Städernas medborgare berörs av detta på olika sätt, till exempel när de drabbas av extremväder, påverkas av kommunens klimatåtgärder, eller när deras handling eller samtycke behövs för att ta olika skyddsåtgärder.

I samma veva ställs allt högre krav på kommuners förmåga att samarbeta med andra aktörer i klimatanpassningsfrågan, inklusive medborgare med vitt skilda behov, kapacitet och synsätt. Dessutom kan nuvarande ansvarsförhållanden komma att omdanas då klimateffekterna överstiger kommuners mandat eller kapacitet.

I forskningsprojektet Hållbar omställning för klimatanpassning i städer (se info i listen till höger) har vi undersökt hur medborgare deltar i klimatanpassning och vad detta betyder för i kommunens klimatanpassningsarbete.

 

Guider och verktyg

 

guide Gemensam klimatanpassning bild Ebba Brink

Målgrupp: Kommuner

Gemensam klimatanpassning: principer för hållbar samverkan mellan kommuner och medborgare (2019)
Ebba Brink, Christine Wamsler

En samverkansguide för kommuner som presenterar 12 principer och 4 strategiska mål för att stödja samverkan och medborgardeltagande i kommuners klimatanpassning.
Ladda ner den här (PDF)

 

 

 

klimatanpassning för kommuner_Guide Ebba brink

Målgrupp: Medborgare

Är medborgare redo att möta klimatförändringens effekter? (2019)
Christine Wamsler, Ebba Brink

Ett informationsblad för medborgare om resultat från projektet och tips och råd om klimatanpassning.

Ladda ner den här (PDF)

 

 

guide till kommuner ECOSIMP

Målgrupp: Kommuner

Integrering av ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) i kommunal verksamhet och planering (2016)
Christine Wamsler, Ebba Brink

Ett processorienterat verktyg för kommuner för förankring (mainstreaming) av ekosystembaserad klimatanpassning i relevanta sektorer av kommunal verksamhet (skapa länkar mellan arbetet med ekosystemtjänster och klimatanpassning)

Ladda ner den här (pdf)

   

 

klimatanpassning rapport  2016Målgrupp: Kommuner

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering  (2016)
Christine Wamsler, Ebba Brink

Den här guiden ger lokala politiker och tjänstemän ett processorienterat verktyg för att stärka förankringen (integrationen) av klimatanpassning i relevanta sektorer av kommunal verksamhet, med syftet att främja en hållbar stadsutveckling.

Ladda ner den här (PDF)

 

 

Forskningen i media

Impuls – Studiefrämjandets tidning: ”Väderkatastroferna ökar vårt ansvar” (28 november 2018). Bläddra i tidningen (artikeln finns på sid. 4-9): https://issuu.com/sv.se/docs/impuls_2018_06

Sydsvenskan: "Därför måste vi börja prata om vädret" (28 oktober 2018). Webbartikel: https://www.sydsvenskan.se/2018-10-26/darfor-maste-vi-antligen-borja-prata-om-vadret

Sveriges Radio P4 Malmöhus: "Forskare: Så minskar du skadorna vid extremväder" (30 augusti 2018). Webbartikel och radioinslag: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7032582. Intervjun i sin helhet (8:45 minuter): http://p4dela.sverigesradio.se/?id=8769 

Miljö & Utveckling: "Stöd för den enskilde vid klimatförändringar efterlyses" (29 augusti 2018). Webbartikel: http://miljo-utveckling.se/stod-for-den-enskilde-vid-klimatforandringar-efterlyses/

Lunds universitets pressmeddelanden: "Vi behöver ta mer eget ansvar" (28 augusti 2018). Webbartikel: https://www.lu.se/article/klimat-och-extremvader-vi-behover-ta-mer-eget-ansvar

DN Debatt: ”Klimatförändring inte enda orsak till översvämningarna” (29 mars 2018). Webbartikel: https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-inte-enda-orsak-till-oversvamningarna/

Miljö & Utveckling: "Modell för hållbart samarbete testad" (22 februari 2018). Webbartikel: http://miljo-utveckling.se/modell-hallbart-samarbete-testad/

Lunds universitets pressmeddelanden: "Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas" (20 februari 2018). Webbartikel: https://www.lu.se/article/sa-kan-samarbetet-mellan-forskare-och-kommuner-forbattras-arbetsmodell-for-tvarvetenskapliga-hallbarhetsprojekt-testas

LU Hållbarhetsforum: "Nytt verktyg för kommuners klimatanpassning" (1 juni 2015). https://www.hallbarhet.lu.se/article/nytt-verktyg-for-kommuners-klimatanpassning

 

 

 

Utbildningar

Den 29 april 2019 genomförde vi en utbildningsworkshop i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

Läs mer om workshoppen här

Nivåer för mainstreaming
Tre nivåer för strategisk förankring av klimatanpassning


 


Utvalda forskningsartiklar

 

Här listar vi valda vetenskapliga artiklar från projektet som går att ladda ner gratis (så kallad open access). Artiklarna, som är på engelska, presenteras här tillsammans med en kort beskrivning på svenska.

 

Christine Wamsler et al. (2020) 'Beyond participation: when citizen engagement leads to undesirable outcomes for nature-based solutions and climate change adaptation' i tidskriften Climatic Change.

Läs den här: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02557-9 (webbsida).

Studien handlar om vikten av att på rätt sätt involvera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Studien granskar huruvida aktuelle former och villkor för medborgarnas medverkan bidrar till att stödja naturbaserade lösningar och bidra till en transformativ anpassningsprocess. Studien visar att om man inte förbättrar nuvarande strukturer for att involvera medborgarna riskerar man at få oönskade effekter.

 

Christine Wamsler et al. (2020) 'Environmental and climate policy integration: Targeted strategies for overcoming barriers to nature-based solutions and climate change adaptation' i tidskriften Cleaner Production, vol. 247.

Läs den här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619340247 (webbsida)

Studien visar på många begränsningar som kommuners personal står inför och hur personalen ofta använder riktade strategier för att övervinna dem, samt identifierar fem kompletterande strategier som behövs för en framgångsrik implementering. Strategierna pekar på ökande behov inom kommunen av så kallade relationella tillvägagångsrätt. Sammanfattningsvis visar studien at användningen av ekosystem- och naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet kräver både större ekonomiska tillgångar och mer personal, och det krävs vidareutbildning av personalen för att stödja personlig utveckling.

 

Christine Wamsler och Sanne Raggers (2018). ‘Principles for supporting city–citizen commoning for climate adaptation: From adaptation governance to sustainable transformation’ i tidskriften Environmental Science & Policy, vol. 85, sid. 81-89.

Läs den här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901117312959 (webbsida).

Baserat på mångårig forskning identifierar vi principer som stöder samverkan för klimatanpassning mellan kommun och medborgare. Fyra strategiska mål ligger till grund för dessa principer: (1) effektiv förvaltning av kollektiva och individuella resurser, (2) helomfattande riskreducering, (3) stärkt koppling mellan lokala och institutionella initiativ (mainstreaming), och (4) hänsyn till olika aktörers åsikter, ansträngningar och kapacitet.

 

Ebba Brink och Christine Wamsler (2019). 'Citizen engagement in climate adaptation surveyed: The role of values, worldviews, gender and place’ i tidskriften Journal of Cleaner Production, vol. 209, sid. 1342-1353.

Läs den här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618331810 (webbsida).

Vi zoomar in på Lomma kommun, ett kustnära samhälle som rustar inför extremväder som översvämningar och stormar i både dagens och framtidens klimat. Baserat på en enkät till 217 drabbade och ej drabbade hushåll undersöker vi både yttre/ objektiva aspekter (t.ex. typ av risk, resurser, offentligt stöd) och inre/ subjektiva aspekter (t.ex. känslor, värderingar och världsutsikt) som formar de boendes engagemang i och för klimatanpassning.

 

Ebba Brink och Christine Wamsler (2018). ’Collaborative Governance for Climate Change Adaptation: Mapping citizen–municipality interactions’ i tidskriften Environmental Policy and Governance, vol. 28(2), sid. 82-97. 

Läs den här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1795 (webbsida).

I artikeln utvecklar vi ett konceptuellt ramverk för att analysera samspelet för klimatanpassning mellan medborgare och kommuner. Med fokus på tre skånska kommuner, Malmö, Helsingborg och Lomma, använder vi sedan ramverket för att kartlägga och bedöma vilka typer av klimatanpassningsinteraktioner som kan identifieras i praktiken, hur ansvarsfördelningen mellan medborgare och kommun har sett ut i dessa, och hur samspelet med medborgare kan främja klimatanpassning på kommunal nivå.

 

Christine Wamsler (2017), ‘Stakeholder involvement in strategic adaptation planning: Transdisciplinarity and co-production at stake?’ i tidskriften Environmental Science & Policy, vol. 75, sid. 148-157. 

Läs den här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901117301296 (webbsida).

Artikeln ger en vetenskaplig grund för hur man kan förbättra utvecklandet av kommunala klimatanpassningsstrategier genom att involvera externa och interna intressenter. Studien presenterar nya rön i frågan om tvärvetenskap och samproduktion i kommunala klimatanpassningsprocesser och identifierar synergier, felaktigheter, hinder och drivkrafter för samverkan för klimatanpassning.

 

Ebba Brink, Christine Wamsler, Maria Adolfsson, Monica Axelsson, Thomas Beery, Helena Björn, Torleif Bramryd, Nils Ekelund, Therese Jephson, Widar Narvelo, Barry Ness, Ingemar Jönsson, Thomas Palo, Magnus Sjeldrup, Sanna Stålhammar och Geraldine Thiere (2018). ’On the road to ‘research municipalities’: Analysing transdisciplinarity in municipal ecosystem services and adaptation planning’ i tidskriften Sustainability Science, vol. 13(3), sid. 765–784.

Läs den här: https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0499-0 (webbsida).

Vi använder oss av designprinciper för transdisciplinär hållbarhetsforskning för att analysera och granska vårt eget tvärvetenskapliga forskningsprojekt ECOSIMP. ECOSIMP handlade om att implementera ekosystembaserade metoder i kommunal planering och klimatanpassning och genomfördes tillsammans med sju skånska kommuner (Båstad, Helsingborg, Kristianstad, Lomma, Malmö, Simrishamn och Trelleborg). Med hjälp av designprinciperna identifierar vi styrkor, svagheter och lärdomar för liknande projekt som innebär samarbete mellan kommun och universitet.

 

Christine Wamsler och Stephan Pauleit (2016). ‘Making headway in climate policy mainstreaming and ecosystem-based adaptation: two pioneering countries, different pathways, one goal’ i tidskriften Climatic Change vol. 137, sid. 71–87. 

Läs den här: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1660-y (webbsida).

Denna artikel jämför hur kommuner i Tyskland och Sverige har gått tillväga för att integrera ekosystembaserad klimatanpassning i sin planering. Totalt innefattar studien 12 kommuner; åtta i södra Tyskland (München, Nürnberg, Regensburg, Würzburg, Landshut, Passau, Deggendorf och Freising) och fyra i södra Sverige (Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Lomma). Resultaten visar att medan liknande framsteg har gjorts i de två länderna, så finns märkbara skillnader när det gäller de lokala drivkrafterna, användning av vissa strategier för integrering (mainstreaming), och hur arbetet är relaterat till klimatpolicy i stort.

 

Christine Wamsler och Ebba Brink (2014). ‘Planning for climatic extremes and variability: A review of Swedish municipalities’ adaptation responses’, i tidskriften Sustainability, vol. 6(3), sid. 1359-1385.

Läs den här: https://www.mdpi.com/2071-1050/6/3/1359/htm (webbsida).

Vi presenterar en litteraturstudie och meta-utvärdering av svenska kommuners klimatanpassningsstrategier och hur de relaterar till institutionella strukturer på olika nivåer. Vi finner att medan det läggs allt mer fokus inom både praktik och forskning på att identifiera hinder för klimatanpassning, så sker desto mindre bedömning eller systematisering av de faktiska åtgärderna som tagits. Artikeln är ett första steg i denna riktning.

 

Alla vetenskaplica publikationer i projektet

 

Wamsler, C. et al. (2020) 'Beyond participation: when citizen engagement leads to undesirable outcomes for nature-based solutions and climate change adaptation', Climatic Change (Online).

Wamsler, C. et al. (2020) 'Environmental and climate policy integration: Targeted strategies for overcoming barriers to nature-based solutions and climate change adaptation', Cleaner Production, vol. 247 (Online).

Göpfert, C., Wamsler, C., Lang, W. (2019), ' A framework for the joint institutionalization of climate change mitigation and adaptation in city administrations', Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 24(1):1–21 (Online).

Brink, B., Wamsler, C. (2019) 'Citizen engagement in climate adaptation surveyed: The role of values, worldviews, gender and place'', Cleaner Production 209:1342-1353 (Online).

Wamsler, C., Raggers, S. (2018) 'Principles for Supporting City-Citizen Commoning for Climate Adaptation: From Adaptation Governance to Sustainable Transformation', Environmental Science and Policy 85:81-89 (Online).

Wamsler, C. (2018) Mind the gap: The role of mindfulness in adapting to increasing risk and climate change, Sustainability Science 13(4):1121-1135 (Online).

Brink, E., Wamsler, C. (2018) 'Collaborative Governance for Climate Change Adaptation: Mapping Citizen-Municipality interactions'. Environmental Policy and Governance 28:82-97 (Online).

Brink, E., Wamsler, C., Adolfsson, M., Axelsson, M., Beery, T., Björn, H., Bramryd, T., Ekelund, N., Jephson, T., Narvelo, W., Ness, B., Jönsson, K.I., Palo, T., Sjeldrup, M., Stålhammar, S., Thiere, G. (2018). ’On the road to ‘research municipalities’: Analysing transdisciplinarity in municipal ecosystem services and adaptation planning’. Sustainability Science, 13(3): 765–784. (Online).

Wamsler, C., Brink, E. (2018) Mindsets for sustainability: Exploring the link between mindfulness and sustainable climate adaptation, Ecological Economics 141:55-61 (Online).

Wamsler, C. (2017) 'Stakeholder Involvement in Strategic Adaptation Planning: Transdisciplinarity and Co-production at Stake?' Environmental Science and Policy 75:148-157 (Online).

Runhaar, H., Wilk, B., Persson Å., Uittenbroek, C., Wamsler C. (2017) 'Mainstreaming Climate Adaptation: Taking Stock about 'what works' from Empiripal Research Worldwide', Regional Environmental Change (Online).

Wamsler, C., Pauleit, S. (2016) ‘Making Headway in Climate Policy Mainstreaming and Eosystem-Based Adaptation: Two Pioneering Countries, different Pathways, one Goal’. Climatic Change 137(1):71-87 (Online). 

Wamsler, C., Niven, L, Beery, T., Bramryd, T., Ekelund, N., Jönsson, I., Osmani, A., Palo, T., Stålhammar, S. (2016) ‘Operationalizing Ecosystem-Based Adaptation: Harnessing Ecosystem Services to Buffer Communities against Climate Change’. Ecology and Society 21(1):31 (Online).

Wamsler, C. (2016) ‘From Risk Governance to City-Citizen Collaboration: Capitalizing on Individual Adaptation to Climate Change’. Environmental Policy and Governance 26:184–204 (Online).

Wamsler, C, Brink, E. (2016) ‘The Urban Domino Effect: A Conceptualization of Cities’ Interconnectedness of Risk’, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 7(2):80–113 (Online).

Brink, E., Aalders, T., Adam, D., Feller, R., Henselek, Y., Hoffmann, A., Ibe, K., Matthey-Doret, A., Meyer, M., Negrut, L., Rau, A-L., Riewerts, B., Törnros, S., von Schuckmann, L., Von Wehrden, H., Abson D.J., Wamsler, C. (2016) ‘Cascades of Green: A Review of Ecosystem-based Adaptation in Urban Areas’. Global Environmental Change (GEC) 36:111–123 (Online).

Wamsler, C. (2015) ‘Mainstreaming Ecosystem-based Adaptation: Transformation Toward Sustainability in Urban Governance and Planning’. Ecology and Society 20(2):30 (Online).

Wamsler, C., and Brink, E. (2015). ‘The Role of Individual Adaptive Practice for Sustainable Adaptation. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment (IJDRBE) 6(1) 6–29 (Online). WINNER OF Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016.

Wamsler, C., Lüderitz, C. and Brink, E. (2014). ‘Local Levers for Change: Mainstreaming Ecosystem-based Adaptation into Municipal Planning to Foster Sustainability Transitions’. Global Environmental Change (GEC) 29 (2014) 189-201 (Online).

Wamsler, C., and Brink, E. (2014). ‘Planning for Resilience to Climatic Extremes and Variability: A Review of Swedish Municipalities’ Adaptation Responses’. Sustainability 6(3):1359–1385 (Online). 

Wamsler, C., and Brink, E. (2014). ‘Interfacing Citizens’ and Institutions’ Practice and Responsibilities for Climate Change Adaptation’. Urban Climate 7:64–81. (Online

Wamsler, C. (2014) Cities, Disaster Risk, and Adaptation, Routledge Series on Critical Introduction to Urbanism and the City, London: Routledge. (Peer reviewed). Click here.

Wamsler, C. (2013) ‘Anpassning i städer’ [Climate Change Adaptation in Cities], pp. 45–58, book chapter in: 15 Nedslag i Klimatforskningen: Dåtid, Nutid, Framtid [Climate Research: Past, Present, and Future], Hall, M. And Björck, I. (eds), Lund: CEC.

Page Manager:

Om projektet Hållbar omställning för klimatanpassning i städer 

Forskningsprojektet Hållbar omställning för klimatanpassning i städer (eng. Sustainable Transformation for Urban Climate Change Adaptation) har pågått mellan 2012 och 2019. Projektets syfte har varit att skapa fördjupad kunskap om och strategier för ökad samverkan och integrering i planeringen och styrningen av kommuners klimatanpassning, så att kommuners och medborgares kapacitet och insatser för klimatanpassning kan stödja och komplettera varandra.

I projektet har vi jobbat med frågor som:

  • Hur planerar kommuner för att förebygga och minska sårbarhet för klimatförändringens effekter?
  • Hur inkluderar de olika intressenter och medborgare i riskområden?
  • Vilken typ av anpassningskapacitet eller säkerhetstänk har individer och hushåll? Vilka faktorer påverkar?
  • Vad kan och vill medborgare bidra till att förebygga och minska skador från klimateffekter?
  • Hur kan medborgarna och deras anpassningsförmåga bättre stödjas och nya kapaciteter stimuleras?

Läs mer på forskningsprojektets sida (på engelska)

Videos

I den här videon förklarar forskningsledaren Christine Wamsler hur man kan integrera (mainstreama) naturbaserade lösningar i städers styrning och planering baserat på forskningen i projektet Hållbar omställning till klimatanpassning av städer (på engelska).

 

Föreläsning av forskningsledaren Prof. Dr. Christine Wamsler på University of Melbourne om hur integreringen (mainstreaming) av klimatanpassning i kommunal planering och styrning bidrar till att öka städers resiliens: 'Increasing Urban Resilience: Mainstreaming Climate Change Adaptation in Urban Planning and Governance' (på engelska).
 

LUCSUS
P.O. Box 170, SE-221 00 Lund, Sweden
Phone: +46(0)46- 222 80 81
info [at] lucsus [dot] lu [dot] se